جایگاه یابی صنعتی

بسته ایجاد جایگاه رقابتی شرکت

این بسته مناسب شرکت هایی است که با مسائل زیر در سازمان خود مواجه هستند:

الف ) شرکت های که بدنبال ایجاد جایگاه متمایز در بازار هدف خود هستند و می خواهند برند متمایزی در ذهن مشتریانشان ایجاد کنند تا از این طریق مجبور نباشند تا سطح قیمت های خود را کاهش دهند.

اجرای فرآیند STP

در بازارهای رقابتی امروز، مشتریان با آگاهی و شناخت تصمیمات خرید خود را اتخاذ می کنند. در این میان شرکت هایی که نیازها و انتظارات مشتریان را بهتر درک کنند و برنامه های بازاریابی خود را بر اساس آن تدوین کنند موفق خواهند بود. در فرآیند بازاریابی توجه به مراحل اصلی این فرآیند مانند : بخشبندی بازار، انتخاب بازار هدف و جایگاه یابی، توانمندی شرکت را در برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتریان افزایش می دهد.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - جایگاه یابی صنعتی