مزیت رقابتی

مزیت رقابتی عامل یا مجموعه ای از عوامل است که در یک بازار رقابتی، شرکت را از رقبا متمایز کرده، منجر به برتری شرکت نسبت به رقبا می گردد و توسط رقبا قابل کپی برداری نیست. (Barney, 1999 )

فارسی

برچسب ها: