قابلیت اطمینان محصول (Product Reliability)

قابلیت اطمینان محصول سومین بعد از ابعاد هشتگانه کیفیت است که احتمال خرابی یک محصول در یک دوره زمانی خاص را بیان می کند.

Juran, J.M., Quality Control Handbook, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, NY, 1974

فارسی

برچسب ها: