قابلیت اطمینان تامین کننده (Supplier reliability)

معیاری است برای سنجش تامین کننده که تا چه میزان می تواند محصول یا خدمت خود را به موقع و با ویژگی های توافق شده به مشتری تحویل دهد.

Swift (1995)

فارسی

برچسب ها: