فروش تطبیقی

فروش تطبیقی را می توان به عنوان یک رویکرد در فروش شخصی تعریف کرد که در آن رفتارهای فروش در حین تعامل فروش یا تعاملات مشتری بر اساس اطلاعات درباره یک مشتری و ماهیت وضعیت فروش تغییر می کنند.(Sujan, Weitz, and Kumar 1994, p. 40)

فارسی