تعهد در روابط بین خریدار و تامین کننده

ادبیات مربوط به روابط خریدار و فروشنده تعهد را به عنوان یک ضمانت ضمنی یا صریح از تداوم رابطه بین دوطرف معامله تعریف می کنند . (Dwyer et al., 1987)

فارسی

برچسب ها: