بخشبندی بازار (Segmentation)

بخشبندی بازار به معنای انتخاب یک بخش از بازار است که دارای مشتریان با ویژگی های مشابه و یکسان هستند و برنامه بازاریابی برای آنها به یک شکل تعریف می شود .

Wind, Y., & Cardozo, R. N. (1974)

فارسی

برچسب ها: