بازار هدف (Target Market)

بازار هدف ، بخش یا بخش هایی از بازار شرکت است که بر اساس معیارهایی از قبیل جذابیت ، رشد بخش ، قابلیت ها و توانمندی های شرکت ، مزیت رقابتی  و ... تعیین می شود به گونه ای که شرکت می تواند نیازهای مشتریان را در هر بخش برآورده سازد.

(Yoram Wind 1978)

فارسی

برچسب ها: