بازاریابی رابطه مند

منظور از بازاریابی رابطه مند ، ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروه های ذینفع می باشد. (1990,Katler  )

فارسی

برچسب ها: