مقالات بازاریابی رابطه مند

عنوان عنوان انگلیسی مقاله منبع دانلود متن کامل مقاله
مزیت رقابتی، دانش و بازاریابی رابطه مند: کجا، چگونه و چطور؟ Competitive advantage, knowledge and relationship marketing: where, what and how Emerald- Journal of Business & Industrial Marketing PDF icon tzokas2004.pdf
پیاده سازی بازاریابی رابطه مند Implementing Relationship Marketing Emerald- Journal of Business & Industrial Marketing PDF icon Implementing Relationship.pdf
سوابق و نتایج بازاریابی رابطه مند (از منظر افراد فروش در شرکت های صنعتی خدماتی) Antecedents and Consequences of Relationship Marketing Insights from Business Service Salespeople Elsevier-Industrial Marketing Management PDF icon Antecedents and consequences of relationship intention.pdf
مطالعه تجربی ارزش رابطه در خدمات صنعتی Empirical study of relationship value in industrial services Emerald- Journal of Business & Industrial Marketing PDF icon Empirical study of relationship value in.pdf
سوابق و نتایج ایجاد رابطه: پیامدهایی برای معامله و بازاریابی رابطه مند Antecedents and consequences of relationship intention: Implications for transaction and relationship marketing Elsevier-Industrial Marketing Management PDF icon Antecedents and Consequences of Relationship Marketing-Insi~1.pdf