مقالات بخشبندی بازار صنعتی

عنوان عنوان انگلیسی مقاله منبع دانلود متن کامل مقاله
بخشبندی وضعیتی بازارهای صنعتی Situational Segmentation of Industrial Markets Emerald-European Journal of Marketing PDF icon cardozo1980.pdf
مشکلات پیاده سازی بخشبندی بازار صنعتی Implementation Problems in Industrial Market Segmentation Elsevier-Industrial Marketing Management PDF icon مشکلات اجرای بخشبندی بازار صنعتی.pdf
یک برنامه برای پیاده سازی بخشبندی بازار A program for implementing market segmentation Emerald-Journal of Business & Industrial Marketing PDF icon dibb1997.pdf
برخی عوامل در بخشبندی بازار صنعتی Some Factors in Industrial Market Segmentation Elsevier-Industrial Marketing Management PDF icon Some Factors in Industrial.pdf