دانلود رایگان وندورلیست های مهم

نام وندور دانلود

فهرست بلند وزارت نفت

PDF icon فهرست بلند نفت -min.pdf

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس ) فهرست سازندگان مصوب ورژن 5

PDF icon فهرست سازندگان مصوب ورژن5.pdf

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس ) فهرست مشاوران مصوب ورژن 5

PDF icon فهرست مشاوران مصوب ورژن 5.pdf

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس ) فهرست تامین کنندگان مصوب ورژن 6

PDF icon ورژن 6فهرست تامین کنندگان مصوب .pdf

وندورلیست توسعه ملی گاز ایران

PDF icon وندورلیست توسعه ملی گاز ایران.pdf

وندورلیست مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC

PDF icon وندورلیست مهندسی و ساختمان نفت ایران.pdf

وندورلیست ملی صنایع پتروشیمی NIPC

PDF icon وندورلیست ملی صنایع پتروشیمی .pdf

وندورلیست نفت و گاز پارس جنوبی POGC

PDF icon وندورلیست نفت و گاز پارس جنوبی .pdf