دانلود رایگان وندورلیست های مهم

نام وندور دانلود

فهرست بلند وزارت نفت سال 98

PDF icon فهرست بلند وزارت نفت 98.pdf

فهرست بلند وزارت نفت سال 95

PDF icon فهرست بلند نفت -min.pdf

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس ) فهرست سازندگان مصوب ورژن 5

PDF icon فهرست سازندگان مصوب ورژن5.pdf

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس ) فهرست مشاوران مصوب ورژن 5

PDF icon فهرست مشاوران مصوب ورژن 5.pdf

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس ) فهرست تامین کنندگان مصوب ورژن 6

PDF icon ورژن 6فهرست تامین کنندگان مصوب .pdf

وندورلیست توسعه ملی گاز ایران

PDF icon وندورلیست توسعه ملی گاز ایران.pdf

وندورلیست مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC

PDF icon وندورلیست مهندسی و ساختمان نفت ایران.pdf

وندورلیست ملی صنایع پتروشیمی NIPC

PDF icon وندورلیست ملی صنایع پتروشیمی .pdf

وندورلیست نفت و گاز پارس جنوبی POGC

PDF icon وندورلیست نفت و گاز پارس جنوبی .pdf